1. Algemene Voorwaarden Mediderm

Per 01 februari 2022

Art. 1        Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

MediDerm: de besloten vennootschap MediDerm B.V., met hoofd-vestiging aan de Langschoterweg 1 te (6721 MR) Bennekom, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78414148, met haar nevenvestigingen, zoals kenbaar uit het handelsregister, hierna nader aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’.

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. (wettelijk) vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever.

Consument: Een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Art. 2        Algemeen

 1. Wij houden ons bezig met het verrichten van geneeskundige en/of cosmetische behandelingen in opdracht van opdrachtgever en in voorkomend geval met levering van de daarbij behorende zaken ten behoeve van de behandelingen.
 2. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Art. 3        Aanbiedingen/ offertes

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
 3. Wij gaan uit en opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven informatie, specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.
 4. Opdrachtgever is verplicht om ons te informeren over feiten en/of omstandigheden die de inhoud van ons aanbod en de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief belastingen
 • De eventuele kosten van aflevering
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 1. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in ons aanbod vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Art. 4        Overeenkomst

 1. Voor het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de cliënt(e) door ons geïnformeerd over:

  a. de gehanteerde intakeprocedure;
  b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
  c. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstippen en wijze van betaling;
  d. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
  e. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;
  f. instructies te volgen voorafgaand aan de behandeling;
  g. instructies voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de cliënt(e) contact moet opnemen en gegevens over degenen met wie de cliënt(e) contact moet opnemen;
  h. onze bereikbaarheid als er complicaties optreden buiten werktijd;
  i. deze Algemene Voorwaarden
  j. ons privacybeleid.

 2. Voor behandeling is vereist dat de deelnemer een medisch intakeformulier met toestemmingsverklaring volledig en naar waarheid invult en ondertekent.
 3. Naar aanleiding van de inhoud van het (medisch) intakeformulier kan de opdrachtgever of de behandeling zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 4. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment wanneer opdrachtgever het toestemmingsformulier ondertekent en daarmee opdracht verstrekt.
 5. Indien het aanbod langs elektronische weg is aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.
 6. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of rechtshandelingen per e-mail plaatsvinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 8. Wij kunnen –binnen wettelijke kaders– informatie natrekken of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.
 9. Wij kunnen een vooruitbetaling van 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Art. 5        Prijzen 

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen in EURO ().
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de uitvoering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door ons wordt aangegeven dat de behandeling langer dan drie maanden op zich laat wachten.
 5. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Art. 6        Betaling, rente en kosten

 1. Betaling van de factuur dient plaats te vinden direct na de behandeling via pin- bank- of contante betaling.
 2. Ongeacht of een factuur door een zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de opdrachtgever te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. Aanspraak op vergoeding door de zorgverzekeraar wordt niet door ons gedaan, maar doet de opdrachtgever zelf. Het is het eigen risico van de opdrachtgever of en in welke mate de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.
 3. Indien de factuur niet volledig wordt betaald na afloop van de behandeling, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Indien betaling niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verhoogd met de contractuele rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag. Voor de consument geldt de wettelijke rente. Wij maken dan tevens aanspraak op incassokosten.
 5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.
 7. Voor een opdrachtgever die geen consument is, belopen deze incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 250,-.
 8. Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door te maken incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Art. 7        Uitvoering behandelingen

 1. De overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever is, behoudens de levering van bepaalde producten of bestanden, een overeenkomst van opdracht waarop de bepalingen van artikel 7:400 BW e.v. van toepassing zijn voor zover en zoveel hieronder daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De aan opdrachtgever toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door opdrachtgever niet worden overgedragen aan derden.
 2. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures en in overeenstemming met de verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor ons geldende, professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
 3. Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspannings-verbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 4. Wij zijn gerechtigd om onredelijke verlangens of instructies van opdrachtgever niet uit te voeren en kunnen in voorkomend geval weigeren een behandeling uit te voeren.
 5. De opdrachtgever is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op  te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Ook al is de overeenkomst door opdrachtgever aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 7. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de programma’s verzorgd op onze locatie. Indien wij of de door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Alle door ons genoemde of overgekomen termijnen en data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door ons genoemde tussentijdse data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in uiterste termijnen en uiterste data zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam behandelaar mag worden verwacht, geheel bij opdrachtgever, onverminderd ons recht met alle middelen tegenbewijs te leveren.

Art. 8        Annulering, wijziging, opschorting en ontbinding

 1. In het geval de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij ons af te zeggen.
 2. Indien een afspraak te laat (binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak) is afgezegd, behouden wij het recht om eenmalig een bedrag van vierendertig euro (34,-) of – naar onze keus – het gehele of gedeeltelijke tarief van de behandeling in rekening brengen.
 3. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door ons geregistreerd op het moment dat door opdrachtgever wordt of diens e-mailbericht door ons wordt ontvangen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 6. Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds conform contract wordt opgezegd door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen.
 7. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt.
  2. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen.
  3. In geval de opdrachtgever:

–      in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld, op hem de WSNP van toepassing wordt verklaard tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling of faillietverklaring indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

–      komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

hebben wij door het louter plaatsvinden van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de overeengekomen prestaties, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van gederfde winst, kosten, schaden en rente.

 1. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.
 3. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Art. 9        Intellectuele eigendom

 1. De website www.mediderm.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.
 2. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behouden wij ons de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere rechten van intellectuele eigendom.
 3. Alle door ons ten behoeve van de deelnemer verstrekte stukken, zoals rapporten en adviezen, zijn alleen te gebruiken door de opdrachtgever. Alle door ons verstrekte stukken mogen zonder onze voorafgaande toestemming niet door opdrachtgever openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever verleent ons bij voorbaat toestemming voor het maken van foto’s en beeldmateriaal tijdens of rond de behandelingen, waarop de deelnemer zichtbaar is, doch uitsluitend ten behoeve van de behandeling, als vergelijkingsmateriaal; dus niet ten behoeve van promotiemateriaal en voor openbaarmaking, tenzij opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

Art. 10      Aansprakelijkheid

 1. Behandeling geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.
 2. Indien een opdrachtgever gezondheidsklachten heeft of een andere reden heeft om te twijfelen aan zijn/haar geschiktheid voor de behandeling, dient hij/zij dat aan te geven op het medisch intakeformulier en aan ons te melden.
 3. Tenzij anders aangegeven op het medisch intakeformulier garandeert de opdrachtgever dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn om de behandeling te ondergaan.
 4. De deelnemer dient ons steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor verantwoorde behandeling van belang kunnen zijn en is in het bijzonder verplicht pijn, vermoeidheid en andere verslechteringen in fysieke gesteldheid, die tijdens of na de behandeling optreden te melden aan ons.
 5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ons, dragen wij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geleden.
 6. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van ons, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
 7. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie.
 8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien wij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

–      de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden;

–      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 1. De verstrekte informatie op de website www.mediderm.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 2. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Opdrachtgever doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 3. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.mediderm.nl evt. hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 4. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van ons mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat onze aansprakelijkheid nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons, zal de deelnemer ons vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ons.
 6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons bedraagt één jaar.

Art. 11      Overmacht

 1. Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
 2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.
 6. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 12      Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van opdrachtgever over een behandeling, meldt de opdrachtgever dit direct na de behandeling, maar in ieder geval binnen de betalingstermijn van 14 dagen. De behandelaar en de opdrachtgever spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan opdrachtgever, indien behandeld door een huidtherapeut, zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de behandelaar en de cliënt.
 3. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan opdrachtgever zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns.
 4. De betalingsverplichting van de factuur die op de behandeling betrekking heeft, wordt niet opgeschort door een klacht, tenzij de behandelaar instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 5. Na het verstrijken van de in de vorige leden genoemde termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht de behandeling en de factuur die daarop betrekking heeft, te hebben goedgekeurd en worden klachten door ons niet meer in behandeling genomen.
 6. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 7. Rechtsvorderingen uit hoofde van klachten dienen binnen één jaar na de klacht aanhangig te worden gemaakt op straffe van verval.

Art. 13 Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid uit hoofde van registratie van persoonsgegevens, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Art. 14      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, behoudens andere dwingendrechtelijke bepalingen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten en – in geval van een klacht over een behandeling – de klachtenprocedure hebben doorlopen.
 4. Wij zijn in alle andere gevallen dan die waarin een geschil betrekking heeft op een klacht over een behandeling, gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Het honorarium van de arbiters komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

 Art. 15      Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Wij zijn bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.